Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Jaké osobní údaje klienta shromažďujeme a zpracováváme a za jakým účelem?

Osobní údaje, zpracovávané za účelem realizace smluvního vztahu:

  • osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, příp. datum narození, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též adresu, daňové identifikační číslo a IČ);
  • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
  • údaje o využívání služeb – údaje o sjednání a využívání služeb Michal Fic – Studio Learn (např. údaje o telefonických hovorech, záznamy komunikace s klientem).

Osobní údaje, zpracovávané za účelem marketingu – zasílání kalendárií, nabídek či informací o našich akcích, které Michal Fic – Studio Learn, zpracovává na základě oprávněného zájmu správce po dobu trvání smluvního vztahu + 3 let nebo se souhlasem klienta, pokud není klientem:

  • e-mail a jméno a historii vzájemných kontaktů.

Souhlas se uděluje na dobu 3 let, lze jej však kdykoliv odvolat.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

  • Ve většinové míře přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;

Jakým způsobem zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Michal Fic – Studio Learn disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Studio Learn osobní údaje poskytuje?

  • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy
  • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Michal Fic – Studio Learn, např. soudům, soudním exekutorům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
  • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro Michal Fic – Studio Learn provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů); za zpracovatele vybírá Michal Fic – Studio Learn po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;

Jaká jsou práva klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

Práva subjektu osobních údajů daná Nařízením GDPR, články 15 – 22 jsou tyto: právo být informovaný, právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo vznést námitku a práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním. Právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Uplatnit svá práva či případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, změnit jeho rozsah či požádat o výpis lze některým z následujících způsobů:

Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

  • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Studio Learn www.studiolearn.cz.
  • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání smluvního vztahu.
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram